Trường BDVH 218 Lý Tự Trọng http://truong218.vn/

Đã cập nhật điểm thi Kỳ thi thử Đại Học Khóa 3-2010
20.06.2011

Các Thí sinh Tự do và học sinh Khối LTĐH, Dự Bị xem điểm thi tại mục: Thông tin học sinh
Các học sinh Lớp 12 và Thí sinh tự do chọc Khối là: Khoi LTĐH.
Các học sinh Dự Bị chọn Khối là: Khoi DBĐH

Các Thí sinh Tự do và học sinh Khối LTĐH, Dự Bị xem điểm thi tại mục: Thông tin học sinh
Các học sinh Lớp 12 và Thí sinh tự do chọc Khối là: Khoi LTĐH.
Các học sinh Dự Bị chọn Khối là: Khoi DBĐH


URL của bản tin này::http://truong218.vn//modules.php?name=News&op=viewst&sid=4

© Trường BDVH 218 Lý Tự Trọng contact: vmt1976@gmail.com