Kết quả thi chọn vo lớp

Đội tuyển Ton 9 năm học 2019-2020

(Điểm đạt vo 9TDT1: ≥ 9,25/20 ; Điểm đạt vo 9TDT2: 7/20 9/20)

STT

HO

TEN

SBD

DIEM

LOP

1.   

Hồ Thị Thy

An

T

0504

6.00

 

2.   

Hong Thị Hoi

An

TC

0503

9.00

9TDT2

3.   

Nguyễn Phước

An

T

0505

8.00

9TDT2

4.   

Nguyễn V Khnh

An

TDOA

0866

4.50

 

5.   

Trương B

An

TDOA

0867

5.50

 

6.   

Đặng Lan

Anh

TS

0508

6.50

 

7.   

Nguyễn Lan

Anh

TC

0514

5.50

 

8.   

Nguyễn Nhật

Anh

TDOA

0515

9.50

9TDT1

9.   

Phạm Thị Tuyết

Anh

TDOA

0884

4.00

 

10.     

Phng Thị Phương

Anh

TC

0519

6.00

 

11.     

Trần Hồng

Anh

T

0520

3.50

 

12.     

Trịnh Bảo Minh

Anh

TS

0522

6.50

 

13.     

Vũ Ngọc Duy

Anh

TC

0523

8.00

9TDT2

14.     

Nguyễn Thị Ngọc

nh

TDOA

0524

2.00

 

15.     

Phạm Minh

Anh A

TC

0518

8.75

9TDT2

16.     

Cao

Bch

TS

0526

2.50

 

17.     

Nguyễn Tất

Bch

TDOA

0527

5.50

 

18.     

Đon Ngọc

Bảo

TD

0530

2.00

 

19.     

Dương Khn

Bảo

TC

0529

10.50

9TDT1

20.     

Hồ Phan Gia

Bảo

TP

0885

6.00

 

21.     

Hong Tn

Bảo

TDOA

0531

10.50

9TDT1

22.     

Huỳnh Nguyễn Thin

Bảo

TS

0532

4.50

 

23.     

n Gia

Bảo

TS

0528

3.75

 

24.     

Tn L Gia

Bảo

TDOA

0535

5.50

 

25.     

Trần Quốc

Bảo

T

0536

7.00

9TDT2

26.     

Trịnh Gia

Bảo

TC

0537

4.00

 

27.     

Dương Nguyn

Bnh

T

0538

6.50

 

28.     

Nguyễn Vũ Bảo

Chu

T

0543

3.00

 

29.     

n Lệ

Chu

TC

0541

6.50

 

30.     

Đồng Minh

Ch

T

0545

4.50

 

31.     

Nguyễn Phc

Chương

TS

0887

8.50

9TDT2

32.     

Trương Quốc

Cường

T

0548

12.00

9TDT1

33.     

Giang Trạch

Dn

TS

0551

3.00

 

34.     

Phạm Khắc Cng

Danh

TDOA

0549

2.00

 

35.     

Trần Nguyễn Thanh

Danh

TDOA

0869

14.25

9TDT1

36.     

Hong

Diệu

T

0552

8.00

9TDT2

37.     

Nguyễn Đo Hạnh

Dung

T

0553

6.50

 

38.     

Trần Trung

Dũng

TDOA

0565

11.50

9TDT1

39.     

Trần Thi

Dương

TC

0566

9.00

9TDT2

40.     

Đỗ Thế

Duy

TDOA

0555

4.50

 

41.     

Nguyễn Bảo

Duy

TC

0888

6.25

 

42.     

Nguyễn Đức

Duy

TC

0557

3.50

 

43.     

Phạm Đức

Duy

TC

0562

8.00

9TDT2

44.     

Nguyễn Sĩ

Đan

TDOA

0567

6.50

 

45.     

Hong Quang

Đạt

TC

0568

6.50

 

46.     

L Trọng

Đạt

TDOA

0870

11.00

9TDT1

47.     

Nguyễn Thnh

Đạt

TDOA

0569

10.75

9TDT1

48.     

Nguyễn Phc

Điền

TP

0865

3.00

 

49.     

V Hồng

Đnh

TC

0574

6.50

 

50.     

Cổ Thnh

Đon

TC

0575

15.00

9TDT1

51.     

V Trịnh Hồng

Đức

TDOA

0577

5.50

 

52.     

Nguyễn Trương Hồng

H

T

0581

5.50

 

53.     

Bi Quang Nam

Hải

TC

0583

7.00

9TDT2

54.     

Nguyễn Khắc Hồng

Hải

TDOA

0871

10.50

9TDT1

55.     

Đỗ Gia

Hn

T

0585

3.50

 

56.     

Đon Huỳnh Ngọc

Hn

TC

0902

10.00

9TDT1

57.     

Huỳnh Đỗ Bảo

Hn

TS

0586

1.50

 

58.     

Vũ Ngọc

Hiển

TS

0596

6.00

 

59.     

Nguyễn Tuấn

Hiệp

TDOA

0597

14.50

9TDT1

60.     

Mai Khắc

Hiếu

TC

0591

8.50

9TDT2

61.     

Phạm Hong Minh

Hiếu

TC

0592

7.25

9TDT2

62.     

Phạm Trung

Hiếu

LCTS

0593

9.25

9TDT1

63.     

Trương Cng Gia

Hiếu

TP

0594

3.50

 

64.     

L Văn

Ha

TDOA

0601

15.50

9TDT1

65.     

V Thảo

Hon

TP

0872

5.00

 

66.     

Đỗ Minh

Hong

TDOA

0200

7.00

9TDT2

67.     

Nguyễn

Hong

T

0598

2.50

 

68.     

Nguyễn Việt

Hong

TS

0599

2.00

 

69.     

Trương Cng Huy

Hong

TC

0600

18.00

9TDT1

70.     

Phạm Việt

Hng

TDOA

0616

7.00

9TDT2

71.     

Phan Việt

Hng

TC

0615

13.00

9TDT1

72.     

Bi Khnh

Hưng

TC

0617

5.00

 

73.     

Đỗ Hong Duy

Hưng

T

0619

9.50

9TDT1

74.     

Nguyễn Minh

Hưng

TC

0621

7.75

9TDT2

75.     

Nguyễn Phước

Hưng

TDOA

0622

2.00

 

76.     

Phạm Quốc

Hưng

TDOA

0624

4.50

 

77.     

Phan Thnh

Hưng

TC

0623

7.25

9TDT2

78.     

Nguyễn Khnh

Hưng A

T

0620

7.00

9TDT2

79.     

Giang Thy

Hương

T

0627

2.00

 

80.     

Đon Gia

Huy

T

0604

8.50

9TDT2

81.     

L Nguyễn Bảo

Huy

TDOA

0607

12.50

9TDT1

82.     

Trần Cẩm

Huy

TC

0609

9.75

9TDT1

83.     

Trần Quang

Huy

TC

0611

13.50

9TDT1

84.     

Nguyễn Minh

Hy

T

0629

2.50

 

85.     

Diệp

Khả

TC

0202

6.50

 

86.     

V Hong

Khải

T

0639

3.50

 

87.     

Cao Nguyn

Khang

TS

0630

3.50

 

88.     

Đặng Vĩnh

Khang

T

0631

8.50

9TDT2

89.     

Hồ Vũ Minh

Khang

TC

0632

10.50

9TDT1

90.     

L Nguyn

Khang

TC

0633

7.50

9TDT2

91.     

Trần L Nguyn

Khang

TC

0634

11.00

9TDT1

92.     

V Phc

Khnh

T

0638

6.50

 

93.     

Phạm Ngọc Gia

Khim

TDOA

0640

7.00

9TDT2

94.     

L Đăng

Khoa

T

0643

12.00

9TDT1

95.     

Nguyễn Hồng Anh

Khoa

T

0644

7.25

9TDT2

96.     

Nguyễn L Đăng

Khoa

T

0645

5.00

 

97.     

Phạm Trần Anh

Khoa

TC

0647

10.25

9TDT1

98.     

Trần Cng Anh

Khoa

T

0648

3.00

 

99.     

Bi Phan Anh

Khi

TDOA

0649

6.50

 

100.    

Đo Minh

Khi

T

0650

3.00

 

101.    

L Văn

Khi

TS

0652

6.00

 

102.    

Nguyễn Hữu Minh

Khi

TC

0654

9.50

9TDT1

103.    

Nguyễn Minh

Khi

T

0862

8.00

9TDT2

104.    

Nguyễn Ngọc Minh

Khi

TC

0657

9.00

9TDT2

105.    

Nguyễn Trọng

Khi

TC

0659

2.00

 

106.    

Trần Phan Đăng

Khi

TDOA

0661

5.75

 

107.    

Trương Minh

Khi

TDOA

0662

8.00

9TDT2

108.    

Nguyễn Vn

Khu

TS

0663

7.50

9TDT2

109.    

Nguyễn Trung

Kin

TDOA

0665

10.00

9TDT1

110.    

Tăng Vĩ

Kiện

TC

0666

2.00

 

111.    

Bi Anh

Kiệt

TDOA

0667

4.50

 

112.    

Hong Thin

Kim

LCTS

0889

8.00

9TDT2

113.    

Trương Thin

Kim

TS

0874

2.00

 

114.    

Huỳnh Nh

Kỳ

T

0669

7.00

9TDT2

115.    

Bi Xun

Lm

T

0670

11.50

9TDT1

116.    

Trần Quang

Lập

TC

0671

8.25

9TDT2

117.    

L Khnh

Linh

T

0672

5.00

 

118.    

L Phan Trc

Linh

TDOA

0673

7.25

9TDT2

119.    

Nguyễn Phan Hồng

Linh

TS

0676

13.50

9TDT1

120.    

Nguyễn Ngọc Khnh

Linh A

TC

0675

9.00

9TDT2

121.    

Phạm Như

Loan

TS

0683

4.00

 

122.    

Nguyễn Thảo Xun

Mai

TS

0690

2.00

 

123.    

Nguyễn Thanh

Mai A

T

0689

3.50

 

124.    

Nguyễn Hồng Thảo

Minh

TC

0692

10.50

9TDT1

125.    

Nguyễn Ngọc

Minh

TC

0693

11.00

9TDT1

126.    

Nguyễn Quang

Minh

T

0876

4.00

 

127.    

Nguyễn Tm

Minh

TC

0694

9.00

9TDT2

128.    

Phan Đnh

Minh

T

0695

4.00

 

129.    

Trần Thị Bnh

Minh

T

0699

2.00

 

130.    

Vũ Hong

Minh

TDOA

0878

3.50

 

131.    

Vương Đức

Minh

TDOA

0700

4.00

 

132.    

Trần Uyển

My

TC

0703

8.00

9TDT2

133.    

Nguyễn Nho Sơn

Nam

TC

0704

3.50

 

134.    

Đặng Vũ Tuyết

Ngn

T

0705

6.00

 

135.    

Nguyễn Khnh

Ngn

T

0708

4.50

 

136.    

Phạm Thụy Ngọc

Ngn

TD

0710

3.50

 

137.    

Đo Thụy Xun

Nghi

TS

0712

3.00

 

138.    

Trần Nguyễn Ph

Nghĩa

TS

0718

5.50

 

139.    

Trương Thụ

Nghĩa

TDOA

0719

11.00

9TDT1

140.    

Đặng Khnh

Ngọc

TC

0721

8.50

9TDT2

141.    

Đo Thị Hồng

Ngọc

TC

0720

6.50

 

142.    

Huỳnh Tuấn

Ngọc

T

0722

3.00

 

143.    

Nguyễn Nguyn

Ngọc

T

0723

8.50

9TDT2

144.    

Nguyễn Thị Khnh

Ngọc

T

0724

6.25

 

145.    

Nguyễn Trần Bảo

Ngọc

T

0725

5.00

 

146.    

Phạm Hồng

Ngọc

T

0726

5.50

 

147.    

Nguyễn Thng

Nguyn

TDOA

0732

11.50

9TDT1

148.    

Phan Thảo

Nguyn

TP

0733

2.00

 

149.    

Huỳnh Thiện

Nhn

T

0736

7.75

9TDT2

150.    

Lữ Hong Trọng

Nhn

T

0737

2.00

 

151.    

Nguyễn Thnh

Nhn

TS

0738

3.50

 

152.    

V Thnh

Nhn

TDOA

0739

5.00

 

153.    

Hong Nguyễn Yến

Nhi

TD

0740

2.00

 

154.    

Huỳnh Ngọc Yến

Nhi

TS

0743

3.50

 

155.    

L Ngọc Quỳnh

Như

TC

0745

7.00

9TDT2

156.    

Mai Ngọc Minh

Như

TC

0747

14.50

9TDT1

157.    

Hồ Tấn

Pht

TC

0749

7.00

9TDT2

158.    

Nguyễn Tấn

Pht

TC

0750

6.50

 

159.    

Trần Nguyễn Hong

Phong

TC

0753

7.00

9TDT2

160.    

Nguyễn Minh

Ph

T

0754

7.00

9TDT2

161.    

Nguyễn Ngọc

Ph

TS

0755

4.00

 

162.    

Đinh Nho Hong

Phc

TS

0757

6.25

 

163.    

Nguyễn Hồng

Phc

TS

0759

0.00

 

164.    

Nguyễn Hữu

Phc

TC

0760

7.00

9TDT2

165.    

T Huỳnh

Phc

TDOA

0763

18.00

9TDT1

166.    

Trần Hong Gia

Phc

TC

0764

5.00

 

167.    

Đỗ Ngọc

Phụng

TP

0765

3.50

 

168.    

V Kim

Phụng

TDOA

0766

2.00

 

169.    

Nguyễn L Minh

Phương

T

0893

4.00

 

170.    

Khưu Trọng

Qun

TS

0774

5.50

 

171.    

Nguyễn Anh

Qun

TDOA

0879

5.50

 

172.    

Nguyễn Anh Minh

Qun

TDOA

0776

15.50

9TDT1

173.    

Phạm Anh

Qun

TS

0778

2.50

 

174.    

Hong Dương Phc

Quang

TDOA

0771

8.00

9TDT2

175.    

Nguyễn Duy

Quang

TC

0772

5.00

 

176.    

Huỳnh Đức

Quốc

TC

0780

5.00

 

177.    

Đon Thin

Qu

TC

0781

12.50

9TDT1

178.    

Nguyễn Ngọc

Quyết

TDOA

0894

6.50

 

179.    

Bi Đức

Siu

TD

0783

6.50

 

180.    

L Thnh

Ti

TS

0785

13.50

9TDT1

181.    

Nguyễn Bi Văn

Tm

T

0786

5.00

 

182.    

Hồ Minh

Thi

TC

0904

5.50

 

183.    

L Minh

Thắng

TDOA

0798

2.50

 

184.    

Trần Mạnh

Thắng

TP

0799

6.00

 

185.    

Bi Ngọc Thin

Thanh

T

0789

2.00

 

186.    

L Thin

Thanh

T

0790

4.75

 

187.    

Dương Thị

Thnh

TDOA

0792

4.50

 

188.    

Lư Tuấn

Thnh

TDOA

0794

13.00

9TDT1

189.    

Nguyễn Duy

Thnh

TDOA

0795

6.50

 

190.    

Diệp Hiếu

Thảo

TDOA

0796

0.00

 

191.    

L Nguyn

Thảo

TC

0797

8.50

9TDT2

192.    

Đỗ Huỳnh Lan

Thi

H

0800

5.00

 

193.    

Lm Thiện

Thin

TC

0801

6.00

 

194.    

L Huỳnh Minh

Thiện

T

0802

6.00

 

195.    

Phạm Hong

Thịnh

T

0807

11.00

9TDT1

196.    

Đon Nguyễn

Thơ

TDOA

0808

2.00

 

197.    

L Hồng Khnh

Thu

TC

0809

2.00

 

198.    

Đỗ Ho Bảo

Thư

T

0812

3.50

 

199.    

Nguyễn Minh

Thư

TS

0814

3.50

 

200.    

Nguyễn Nhật Anh

Thư

TS

0896

5.50

 

201.    

Nguyễn Trần Anh

Thư

TDOA

0816

8.50

9TDT2

202.    

Phạm Đặng Anh

Thư

TDOA

0201

2.50

 

203.    

Vũ Anh

Thư

TDOA

0818

3.50

 

204.    

Nguyễn Ngọc Anh

Thư A

T

0815

6.75

 

205.    

Bi Mai

Thy

TS

0819

2.00

 

206.    

L Nguyễn Minh

Thy

T

0820

12.00

9TDT1

207.    

Đỗ Đăng Nhật

Tiến

TC

0823

10.50

9TDT1

208.    

Nguyễn L Minh

Tiến

T

0825

2.00

 

209.    

L Ngọc Bch

Trm

T

0830

2.50

 

210.    

Nguyễn Bảo

Trang

TDOA

0828

11.25

9TDT1

211.    

Phạm Đon Phương

Trang

TS

0829

4.50

 

212.    

Nguyễn Đức

Tr

TC

0833

7.00

9TDT2

213.    

Trần Khoa Thanh

Trc

TD

0836

3.50

 

214.    

Nguyễn Đặng Minh

Trường

TC

0837

3.00

 

215.    

Phạm Ngọc Thin

Trường

TS

0838

2.00

 

216.    

Trần Minh

T

TDOA

0899

4.50

 

217.    

Nguyễn Thin Minh

Tun

T

0839

6.50

 

218.    

Đặng Vũ Anh

Tuấn

TS

0841

7.50

9TDT2

219.    

L Đức Anh

Tuấn

T

0842

3.50

 

220.    

Trần Thanh

Tng

TS

0882

2.00

 

221.    

Nguyễn Đức

Tuyn

TS

0843

2.00

 

222.    

Trần Ngọc Phương

Uyn

T

0845

3.50

 

223.    

L Thị Khnh

Vn

TDOA

0883

5.00

 

224.    

L Cng Hải

Văn

T

0900

7.25

9TDT2

225.    

Mai Khnh

Vi

TDOA

0901

2.00

 

226.    

Nguyễn Huy

TD

0849

8.50

9TDT2

227.    

L Ngọc Tường

Vy

TD

0851

2.50

 

228.    

Trần Lam

Vy

TS

0854

2.00

 

229.    

Trần L Thanh

Vy

TC

0855

5.25

 

230.    

Trần Nhật nh

Vy

T

0856

2.00

 

231.    

Trương Trung

T

0858

3.50

 

232.    

Nguyễn Ngọc

Yến

TC

0857

7.50

9TDT2