Kết quả thi chọn vào lớp Đội tuyển Toán 9 năm học 2020-2021

(Điểm đạt vào 9TDT1: ≥ 7/20 ; Điểm đạt vào 9TDT2: 4.5/20 -> 6.75/20)

STT

HO

TEN

Số báo danh

Ngay_sinh

DIEM

LOP

1.   

Đặng Thúy

An

T  

0800

09/23/2006

4.00

 

2.   

Dương Quốc

An

TDOA

0533

05/14/2006

8.00

9TDT1

3.   

Võ Tiến

An

T  

0535

02/26/2006

3.00

 

4.   

Lê Nguyên

Ân

T  

0103

04/26/2006

2.00

 

5.   

Cao Tuệ

Anh

TDOA

0536

07/31/2006

2.00

 

6.   

Châu Ngọc Phương

Anh

TDOA

0537

02/28/2006

10.50

9TDT1

7.   

Đặng Đình Việt

Anh

TD 

0538

03/27/2006

5.00

9TDT2

8.   

Đặng Minh

Anh

TP 

0539

07/28/2006

0.00

 

9.   

Hoàng Phương

Anh

TDOA

0542

02/10/2006

0.00

 

10.     

Ngô Quỳnh

Anh

TD 

0546

05/07/2006

1.50

 

11.     

Ngô Tuấn

Anh

T  

0508

09/10/2006

11.00

9TDT1

12.     

Nguyễn Quốc

Anh

T  

0549

08/10/2006

2.00

 

13.     

Phạm Gia Tú

Anh

TDOA

0551

10/29/2006

3.00

 

14.     

Trần Đỗ Minh

Anh

T  

0553

05/30/2006

5.50

9TDT2

15.     

Hà Minh

Anh   A

T  

0541

09/20/2006

6.50

9TDT2

16.     

Nguyễn Hoàng Phương

Anh   A

T  

0105

04/21/2006

1.50

 

17.     

Nguyễn Đình

Bách

TDOA

0556

11/27/2006

3.50

 

18.     

Đinh Ngọc

Bảo

TDOA

0557

09/01/2006

0.50

 

19.     

Huỳnh Minh Gia

Bảo

TD 

0558

12/25/2006

5.50

9TDT2

20.     

Nguyễn Gia

Bảo

TD 

0559

12/20/2006

1.00

 

21.     

Nguyễn Hữu Ngọc

Bích

TP 

0561

06/13/2006

0.00

 

22.     

Tạ Thanh

Bình

T  

0562

11/11/2006

10.50

9TDT1

23.     

Đỗ Hoàng

Châu

TP 

0564

12/22/2006

0.50

 

24.     

Nguyễn Hà Bảo

Châu

T  

0567

03/13/2006

4.50

9TDT2

25.     

Phạm Văn

Chiến

T  

0100

04/30/2006

5.00

9TDT2

26.     

Võ Minh

Chiến

T  

0571

05/09/2006

6.00

9TDT2

27.     

Phạm Hữu Hoàng

Chương

TP 

0572

07/25/2006

4.00

 

28.     

Lê Đức

Cường

T  

0501

10/25/2006

4.50

9TDT2

29.     

Đặng Thái Đại

Đại

TD 

0590

10/22/2006

1.00

 

30.     

Trần Lê Thụy

Đan

TP 

0589

12/12/2006

0.00

 

31.     

Lê Nguyễn Hải

Đăng

TDOA

0595

09/11/2006

6.50

9TDT2

32.     

Lê Nguyễn Bỉnh Bảo

Danh

T  

0573

02/26/2006

0.00

 

33.     

Nguyễn Trọng

Danh

T  

0574

01/09/2006

3.00

 

34.     

Chiêu Thành

Đạt

T  

0591

06/23/2006

0.00

 

35.     

Quang Tất

Đạt

T  

0592

02/21/2006

1.75

 

36.     

Trần Tấn

Đạt

TP 

0593

09/28/2006

1.00

 

37.     

Vương Vĩ

Đạt

T  

0594

11/23/2006

3.00

 

38.     

Nguyễn Quốc Phúc

Điền

TD 

0511

08/08/2006

1.75

 

39.     

Phan Nguyễn Thục

Đoan

T  

0512

06/25/2006

10.50

9TDT1

40.     

Đoàn Minh

Đức

TDOA

0596

03/19/2006

5.00

9TDT2

41.     

Lê Minh

Đức

TD 

0598

01/29/2006

8.00

9TDT1

42.     

Nguyễn Lê Minh

Đức

T  

0513

08/21/2006

0.00

 

43.     

Nguyễn Trọng

Đức

T  

0599

04/18/2006

0.00

 

44.     

Trương Vũ Minh

Đức

TDOA

0600

12/04/2006

11.50

9TDT1

45.     

Trần Ngọc

Dung

T  

0575

05/23/2006

14.00

9TDT1

46.     

Bùi Trí

Dũng

T  

0585

11/06/2006

10.00

9TDT1

47.     

Dương Nam

Dũng

TDOA

0104

07/09/2006

7.50

9TDT1

48.     

Nguyễn Khánh

Dũng

TP 

0586

12/17/2006

0.00

 

49.     

Trần Nguyễn Việt

Dũng

TD 

0587

12/13/2006

0.00

 

50.     

Huỳnh Nguyễn

Duy

T  

0577

10/30/2006

2.50

 

51.     

Lê Minh

Duy

LD 

0578

11/29/2006

7.00

9TDT1

52.     

Nguyễn

Duy

T  

0579

06/07/2006

6.00

9TDT2

53.     

Phạm Viết

Duy

T  

0583

04/11/2006

0.00

 

54.     

Trần Nguyên Hà

Duy

TD 

0584

10/16/2006

1.75

 

55.     

Quách Thanh

Duyên

L  

0509

12/15/2006

1.00

 

56.     

Trần Hồng

Hải

TDOA

0603

12/19/2006

11.00

9TDT1

57.     

Lâm Hữu

Hào

TDOA

0601

03/24/2006

11.50

9TDT1

58.     

Đinh Quang

Hiển

TDOA

0610

05/22/2006

13.00

9TDT1

59.     

Lê Nguyễn Minh

Hiển

T  

0611

05/13/2006

4.50

9TDT2

60.     

Lê Lương Trung

Hiếu

T  

0607

12/27/2006

0.50

 

61.     

Phan Chí

Hiếu

T  

0608

01/17/2006

5.75

9TDT2

62.     

Lại Trình Phước

Hưng

TD 

0620

06/20/2006

0.75

 

63.     

Nguyễn Đức

Hưng

TDOA

0621

11/20/2006

5.50

9TDT2

64.     

Phạm Hữu Phú

Hưng

T  

0623

01/09/2006

5.75

9TDT2

65.     

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Hương A

T  

0624

03/19/2006

4.00

 

66.     

Nguyễn Hữu Gia

Huy

T  

0514

09/11/2006

1.00

 

67.     

Nguyễn Lê Quốc

Huy

TDOA

0614

01/13/2006

5.25

9TDT2

68.     

Phạm Gia

Huy

TP 

0615

09/06/2006

0.00

 

69.     

Phạm Lê Quốc

Huy

T  

0616

01/20/2006

12.50

9TDT1

70.     

Bùi Minh

Huyền

T  

0502

08/17/2006

0.50

 

71.     

Đinh Tấn Nguyên

Khang

T  

0625

12/17/2006

8.50

9TDT1

72.     

Lục Duy

Khang

T  

0626

11/22/2006

1.50

 

73.     

Nguyễn Đặng Hoàng

Khang

T  

0627

07/22/2006

2.00

 

74.     

Nguyễn Đình

Khang

T  

0628

02/05/2006

3.50

 

75.     

Nguyễn Phú

Khang

TDOA

0629

06/02/2006

3.00

 

76.     

Trần Trung

Khang

T  

0632

06/01/2006

17.00

9TDT1

77.     

Trần Thụy Minh

Khanh

T  

0633

07/16/2006

0.50

 

78.     

Nguyễn Phương

Khánh

T  

0503

10/08/2006

1.00

 

79.     

Nguyễn Trần Phương

Khánh

T  

0634

05/15/2006

0.00

 

80.     

Hồ Việt Anh

Khoa

TD 

0635

11/07/2006

0.00

 

81.     

Huỳnh Hữu Anh

Khoa

T  

0636

08/31/2006

4.25

 

82.     

Tôn Thất Việt

Khoa

T   

0638

01/11/2006

5.00

9TDT2

83.     

Nguyễn Đăng

Khoa  B

T  

0637

01/16/2006

8.00

9TDT1

84.     

Lê Đăng

Khôi

T  

0641

11/19/2006

4.00

 

85.     

Trần Đình Anh

Khôi

T  

0645

03/11/2006

3.00

 

86.     

Trần Nguyễn Anh

Khôi

TDOA

0647

05/27/2006

4.00

 

87.     

Võ Hoàng

Khôi

TD 

0648

05/17/2006

1.50

 

88.     

Nguyễn Ngọc Minh

Khuê

TDOA

0801

06/02/2006

3.50

 

89.     

Lâm Cao

Kiệt

TDOA

0516

03/21/2006

3.50

 

90.     

Thái

Kiệt

TDOA

0649

10/29/2006

5.00

9TDT2

91.     

Lê Thành

Kim

T  

0651

06/13/2006

1.50

 

92.     

Nguyễn Phương

Kim

T  

0504

10/08/2006

1.00

 

93.     

Khiếu Tùng

Lâm

T   

0653

12/01/2006

7.75

9TDT1

94.     

Tạ Quang

Lân

T  

0654

01/15/2006

0.50

 

95.     

Hoàng Nguyễn Phương

Linh

T  

0505

08/04/2006

5.25

9TDT2

96.     

Trương Ngọc Khánh

Linh

TP 

0658

06/03/2006

4.00

 

97.     

Nguyễn Ngọc Khánh

Linh  A

TD 

0656

10/11/2006

3.00

 

98.     

Nguyễn Hữu

Lộc

TP 

0661

04/21/2006

0.00

 

99.     

Trần Tấn

Lộc

T  

0662

11/10/2006

6.50

9TDT2

100.    

Bùi Khánh

Long

T  

0659

11/25/2006

8.00

9TDT1

101.    

Trần Ngọc

Luân

T  

0663

01/09/2006

4.00

 

102.    

Đỗ Nhật

Minh

T  

0667

05/09/2006

1.50

 

103.    

Đoàn Nhật

Minh

T  

0666

02/03/2006

1.00

 

104.    

Hà Công

Minh

TDOA

0668

11/26/2006

3.50

 

105.    

Hứa Tuệ

Minh

T  

0669

12/31/2006

8.50

9TDT1

106.    

Lê Vũ Quang

Minh

TDOA

0671

01/21/2006

3.50

 

107.    

Nguyễn Hoàng

Minh

T  

0672

04/02/2006

0.00

 

108.    

Phạm Hồng

Minh

TD 

0673

06/20/2006

0.00

 

109.    

Phùng Anh

Minh

TD 

0674

12/08/2006

1.00

 

110.    

Quách Tú

Minh

T  

0675

05/20/2006

3.00

 

111.    

Trần Nguyễn Nhật

Minh

TDOA

0677

08/11/2006

9.25

9TDT1

112.    

Trần Ngọc Chúc

My

TP 

0681

08/03/2006

4.50

9TDT2

113.    

Nguyễn Đình

Nam

TDOA

0682

04/26/2006

6.00

9TDT2

114.    

Trần Khánh

Nam

TD 

0684

06/17/2006

5.00

9TDT2

115.    

Nguyễn Phúc Lê

Ngân

T  

0686

10/10/2006

3.75

 

116.    

Nguyễn Đức

Nghĩa

T  

0687

12/22/2006

3.50

 

117.    

Chu Tuấn

Ngọc

T  

0689

06/08/2006

3.00

 

118.    

Nguyễn Đức Bảo

Ngọc

T  

0692

11/06/2006

1.00

 

119.    

Trần Bảo

Ngọc

TDOA

0517

02/01/2006

0.00

 

120.    

Nguyễn Khoa

Nguyên

TD 

0693

01/22/2006

1.50

 

121.    

Trần Khôi

Nguyên

TDOA

0518

09/02/2006

9.50

9TDT1

122.    

Trịnh Thị Khánh

Nguyên

TDOA

0696

09/25/2006

13.50

9TDT1

123.    

Vũ Thiện

Nhân

TD 

0519

05/26/2006

1.00

 

124.    

Lê Ngọc Minh

Nhật

T  

0699

01/02/2006

1.00

 

125.    

Hà Hồng

Nhi

T  

0700

08/03/2006

5.75

9TDT2

126.    

Lê Hoàng Khả

Nhi

T  

0701

03/30/2006

2.00

 

127.    

Phạm Thi Thảo

Nhi

TD 

0702

12/17/2006

1.00

 

128.    

Trần Hà Uyên

Nhi

TD 

0703

08/03/2006

2.50

 

129.    

Trần Đức

Phát

T  

0706

05/01/2006

8.50

9TDT1

130.    

Đào Thiên

Phú

TDOA

0708

03/20/2006

3.00

 

131.    

Hồ Minh

Phúc

L  

0710

08/09/2006

3.00

 

132.    

Lý Việt

Phúc

T  

0711

01/02/2006

1.00

 

133.    

Phạm Gia

Phúc

T  

0507

08/04/2006

10.00

9TDT1

134.    

Trần Đoàn Duy

Phúc

TDOA

0712

12/08/2006

7.00

9TDT1

135.    

Trần Hoàng

Phúc

L  

0802

08/09/2006

12.50

9TDT1

136.    

Vũ Hoàng

Phúc

T  

0713

03/08/2006

11.00

9TDT1

137.    

Lê Trần Minh

Phương

TDOA

0715

08/09/2006

7.50

9TDT1

138.    

Nguyễn Trần Hà

Phương

TDOA

0716

06/13/2006

13.50

9TDT1

139.    

Lê Hồng

Quân

T  

0717

02/04/2006

10.50

9TDT1

140.    

Nguyễn Hoàng

Quân

T  

0520

06/05/2006

1.00

 

141.    

Nguyễn Nguyễn Thụ

Quân

TDOA

0718

07/13/2006

1.50

 

142.    

Phạm Anh

Quân

T  

0720

10/28/2006

1.50

 

143.    

Trương Hoàng

Quân

T  

0721

04/05/2006

10.50

9TDT1

144.    

Lương Gia

Quyên

T  

0722

10/09/2006

0.00

 

145.    

Phạm Thị Diễm

Quyên

TDOA

0724

02/08/2006

14.00

9TDT1

146.    

Phạm Nguyễn Trúc

Quỳnh

TD 

0726

08/14/2006

1.50

 

147.    

Nguyễn Hoàng

Sơn

T  

0728

11/14/2006

2.00

 

148.    

Kang

Sung

TDOA

0729

08/24/2006

11.00

9TDT1

149.    

Nguyễn Đức

Tài

T  

0730

10/01/2006

1.00

 

150.    

Nguyễn Nhật

Tân

T  

0732

11/12/2006

2.00

 

151.    

Nguyễn Thị Yến

Thanh

T  

0733

01/13/2006

1.50

 

152.    

Nguyễn Thị Phương

Thảo

TP 

0736

04/27/2006

4.50

9TDT2

153.    

Trần Nguyễn Phương

Thảo

TP 

0738

05/17/2006

3.00

 

154.    

Vũ Đức

Thiện

TDOA

0740

04/25/2006

0.00

 

155.    

Đỗ Gia

Thịnh

T  

0741

08/17/2006

7.00

9TDT1

156.    

Quách Gia

Thịnh

TDOA

0743

03/09/2006

14.00

9TDT1

157.    

Trần Thanh Hưng

Thịnh

T  

0744

03/02/2006

6.25

9TDT2

158.    

Nguyễn Cao

Thông

T  

0745

09/18/2006

3.50

 

159.    

Nguyễn Lê

Thông

TDOA

0746

11/24/2006

1.75

 

160.    

Hà Hồng Anh

Thư

TP 

0748

09/22/2006

0.00

 

161.    

Nguyễn Đức Minh

Thư

T  

0750

08/17/2006

0.00

 

162.    

Nguyễn Hoàng Minh

Thư

TDOA

0751

06/17/2006

6.00

9TDT2

163.    

Nguyễn Ngọc Anh

Thư

T  

0753

05/03/2006

0.75

 

164.    

Nguyễn Phan Anh

Thư

T  

0523

09/19/2006

3.50