Tổng hợp danh sách học sinh thi chọn đội tuyển

Toán , Anh, Văn Khối 8 (năm học 2020_2021)

ĐIỀM XÉT TUYỀN: TOÁN: 8DTT2: 5,25 ® 8,75/20; 8TDT1: 9/20­ ;  ANH:  40/100­ ; VĂN: 3,0/20­

TT

HO

TEN

SBD1

SBD2

DT1

TT_TOAN

DT4

TT_ANH

DT5

TT_VAN

1.                    

Võ Mỹ

ái

T2 

0503

0,00

 

18,00

 

 

 

2.                    

Phạm Lê Thanh

An

TD1

0558

4,75

 

 

 

 

 

3.                    

Phan Thịnh

An

T2 

0501

0,50

 

26,50

 

 

 

4.                    

Tất Vĩnh

An

TC2

0559

6,50

8TDT2

 

 

 

 

5.                    

Trần Huỳnh Thúy

An

TC2

0560

8,75

8TDT2

 

 

 

 

6.                    

Vũ Thái

An

T  

0561

 

 

74,50

8NDT

 

 

7.                    

Bùi Diệp

Anh

TDOA

0726

1,75

 

32,50

 

 

 

8.                    

Duy Ngọc Lan

Anh

TDOA

0570

 

 

48,50

8NDT

 

 

9.                    

Đào Minh

Anh

TP1

0562

1,50

 

 

 

 

 

10.                 

Đoàn Trần Ngọc

Anh

TC2

0564

6,00

8TDT2

 

 

 

 

11.                 

Huỳnh Trâm

Anh

TP2

0565

 

 

 

 

4,00

8VDT

12.                 

Lê Nguyễn Ngọc

Anh

TC3

0567

9,25

8TDT1

 

 

 

 

13.                 

Lương Ngọc Quỳnh

Anh

TDOA

0756

9,75

8TDT1

48,00

8NDT

 

 

14.                 

Nguyễn Hồng

Anh

T2 

0568

4,75

 

 

 

10,00

8VDT

15.                 

Nguyễn Lê Minh

Anh

TDOA

0757

7,50

8TDT2

 

 

 

 

16.                 

Nguyễn Minh

Anh

TDOA

0569

13,00

8TDT1

 

 

 

 

17.                 

Nguyễn Quỳnh

Anh

TD2

0571

 

 

64,00

8NDT

 

 

18.                 

Nguyễn Thúy Ngọc

Anh

TD1

0572

 

 

65,00

8NDT

 

 

19.                 

Nguyễn Vân

Anh

TC2

0751

1,50

 

 

 

 

 

20.                 

Nhâm Ngọc Minh

Anh

T1 

0502

14,50

8TDT1

44,50

8NDT

12,00

8VDT

21.                 

Trương Nhật

Anh

TDOA

0573

6,75

8TDT2

 

 

 

 

22.                 

Phạm Thành Thiên

Ân

T7 

0574

2,75

 

 

 

 

 

23.                 

Võ Hoàng Thiên

Bách

TD5

0575

4,50

 

 

 

 

 

24.                 

Vũ Hoàng

Bách

TD1

0576

8,50

8TDT2

 

 

 

 

25.                 

Lê Trần Quốc

Bảo

TDOA

0577

3,00

 

 

 

 

 

26.                 

Nguyễn Gia

Bảo

T8 

0767

1,00

 

 

 

 

 

27.                 

Nguyễn Phúc Gia

Bảo

TC1

0578

 

 

74,50

8NDT

 

 

28.                 

Phạm Quốc

Bảo

TDOA

0579

11,75

8TDT1

 

 

 

 

29.                 

Tiết Gia

Bảo

TC2

0580

3,50

 

 

 

 

 

30.                 

Trần Thế

Bảo

TC3

0581

2,25

 

 

 

 

 

31.                 

Võ Minh

Bằng

TC1

0737

5,50

8TDT2

 

 

 

 

32.                 

Võ Thụy Khánh

Bình

T1 

0504

1,00

 

39,50

 

 

 

33.                 

Lê Đoàn Bảo

Châu

TD1

0583

3,00

 

 

 

 

 

34.                 

Lê Trần Bảo

Châu

TC1

0505

10,00

8TDT1

78,50

8NDT

6,00

8VDT

35.                 

Nguyễn Bảo

Châu

TD1

0722

5,00

 

 

 

 

 

36.                 

Nguyễn Thị Kim

Chi

TC1

0584

8,50

8TDT2

 

 

 

 

37.                 

Nguyễn Sỹ

Danh

T5 

0752

1,50

 

24,00

 

 

 

38.                 

Trần Ngọc

Diệp

TC1

0585

 

 

52,00

8NDT

 

 

39.                 

Mai Thị

Dung

TD5

0738

 

 

 

 

0,00

 

40.                 

Nguyễn Thị Hạnh

Dung

T1 

0586

0,00

 

 

 

3,00

8VDT

41.                 

Đinh Lê Tuấn

Dũng

TD1

0587

3,25

 

 

 

 

 

42.                 

Lê Trí

Dũng

TDOA

0768

1,00

 

 

 

 

 

43.                 

Phan Tiến

Dũng

TC3

0588

1,00

 

 

 

 

 

44.                 

Đỗ Anh

Dương

TDOA

0589

 

 

62,50

8NDT

 

 

45.                 

Nguyễn Khánh

Dương

TC1

0590

10,50

8TDT1

 

 

 

 

46.                 

Vũ Minh

Đăng

TC1

0506

7,50

8TDT2

44,00

8NDT

3,00

8VDT

47.                 

Cù Huy

Đức

TP1

0102

2,00

 

 

 

 

 

48.                 

Lý Trí

Đức

T  

0507

10,00

8TDT1

 

 

 

 

49.                 

Đào Ngọc Hương

Giang

TP1

0739

2,00

 

 

 

6,00

8VDT

50.                 

Võ Thu

Giang

TDOA

0592

 

 

47,50

8NDT

 

 

51.                 

Vũ Nguyễn Lam

Giang

TP1

0508

2,00

 

27,50

 

 

 

52.                 

Lê Dương Kỳ

Giao

T6 

0748

3,75

 

 

 

 

 

53.                 

Lê Trần Hoàng

T5 

0766

2,25

 

32,50

 

 

 

54.                 

Nguyễn Khánh

T6 

0594

10,00

8TDT1

 

 

 

 

55.                 

Nguyễn Ngọc Khánh

TC1

0509

4,00

 

40,00

8NDT

 

 

56.                 

Võ Trần Nhật

Hạ

TP2

0510

2,50

 

45,00

8NDT

4,00

8VDT

57.                 

Nguyễn Lê Hoàng

Hải

TC1

0595

2,75

 

 

 

 

 

58.                 

Trương Trung

Hải

TC3

0758

1,25

 

 

 

 

 

59.                 

Lương Gia

Hân

TC1

0596

1,00

 

 

 

 

 

60.                 

Ngô Hoàng Ngọc

Hân

T2 

0732

2,50

 

28,50

 

 

 

61.                 

Trương Gia

Hân

TC1

0511

2,00

 

72,00

8NDT

 

 

62.                 

Đặng Trung

Hiếu

TP2

0512

0,00

 

36,00

 

 

 

63.                 

Hà Mạnh

Hòa

TDOA

0513

 

 

42,50

8NDT

 

 

64.                 

Nguyễn Lâm

Hoàng

TC3

0597

1,50

 

 

 

 

 

65.                 

Thái Khải

Hoàng

T1 

0598

0,50

 

 

 

 

 

66.                 

Châu Phạm Đức

Huy

TC1

0759

10,50

8TDT1

49,00

8NDT

5,50

8VDT

67.                 

Đặng Trần Nhật

Huy

TC3

0600

2,75

 

 

 

 

 

68.                 

Đỗ Đức

Huy

L3 

0514

1,00

 

49,50

8NDT

5,00

8VDT

69.                 

Nguyễn Nhật Anh

Huy

TC3

0741

2,25

 

 

 

 

 

70.                 

Quảng Minh

Huy

TC2

0601

9,00

8TDT1

 

 

 

 

71.                 

Vũ Đức

Huyên

TC3

0515

 

 

60,00

8NDT

 

 

72.                 

Nguyễn Nhã Khánh

Huỳnh

TC3

0760

 

 

 

 

8,50

8VDT

73.                 

Nguyễn Phúc

Huỳnh

TD3

0602

1,25

 

 

 

 

 

74.                 

Đoàn Gia

Hưng

TC1

0742

8,00

8TDT2

36,00

 

 

 

75.                 

Đỗ Gia

Hưng

T8 

0603

8,00

8TDT2

 

 

 

 

76.                 

Lê Nguyên

Hưng

TDOA

0753

3,50

 

31,00

 

 

 

77.                 

Phạm Hồng

Kiên

TDOA

0522

3,50

 

37,50

 

 

 

78.                 

Phan Anh

Kiệt

TC2

0626

5,75

8TDT2

 

 

 

 

79.                 

Tăng Chiêu

Kiệt

TC1

0627

2,50

 

 

 

 

 

80.                 

Nguyễn Đăng

Kỳ

TC1

0523

1,75

 

54,50

8NDT

 

 

81.                 

Trần Dương Mỹ

Kỳ

TP1

0733

 

 

32,00

 

 

 

82.                 

Lê Minh

Khải

TDOA

0615

6,50

8TDT2

 

 

 

 

83.                 

Võ Nguyễn Gia

Khải

T5 

0517

5,00

 

21,50

 

 

 

84.                 

Lý Tuấn

Khang

TC3

0743

4,50

 

 

 

 

 

85.                 

Nguyễn Nhật

Khang

TDOA

0605

5,50

8TDT2

 

 

 

 

86.                 

Nguyễn Xuân Gia

Khang

H1 

0749

6,75

8TDT2

54,50

8NDT

 

 

87.                 

Phạm Luân

Khang

TDOA

0606

14,00

8TDT1

 

 

 

 

88.                 

Phạm Triều

Khang

TDOA

0609

14,00

8TDT1

 

 

 

 

89.                 

Lê Phúc

Khanh

T4 

0610

 

 

2,00

 

 

 

90.                 

Đỗ Quốc

Khánh

TC1

0611

6,50

8TDT2

 

 

 

 

91.                 

Giang Minh Phương

Khánh

TC2

0612

 

 

33,50

 

 

 

92.                 

Hoàng Phạm Minh

Khánh

TDOA

0723

4,75

 

54,00

8NDT

 

 

93.                 

Nguyễn Lưu Nam

Khánh

TC1

0744

3,75

 

 

 

 

 

94.                 

Nguyễn Minh

Khánh

TC2

0613

3,00

 

 

 

 

 

95.                 

Nguyễn Quang

Khánh

TC3

0614

5,50

8TDT2

 

 

 

 

96.                 

Nguyễn Quốc

Khánh

TD5

0516

1,00

 

26,00

 

 

 

97.                 

Nguyễn Minh

Khiêm

T3 

0616

0,00

 

 

 

 

 

98.                 

Nguyễn Tường Minh

Khiêm

TC2

0518

14,00

8TDT1

 

 

 

 

99.          &nbs